KOLAGENOWY IMPLANT ŁĄKOTKI - Informacje dla pacjentów

Staw kolanowy

Staw kolanowy jest największym i najbardziej obciążonym stawem. Łączy udo z podudziem i przenosi cały ciężar ciała na podudzie.
Szczególnie duże siły oddziałują na staw kolanowy w przypadku wysiłku fizycznego obejmującego ruchy obrotowe i poprzeczne. Siły te często prowadzą do obciążenia i bolesnych urazów struktur kolanowych, a przede wszystkim więzadeł krzyżowych, powierzchni chrząstki i łąkotki. Bardzo często dochodzi do jednocze-snego uszkodzenia więzadła i łąkotki. Ponieważ w wyniku takiego rodzaju urazów kolano jest niestabilne, a staw się szybko zużywa, konieczne jest jak najwcześniejsze przeprowadzenie stabilizacji chi-rurgicznej.

Jaką funkcję pełni łąkotka?

Łąkotka ma formę dwóch półkolistych dysków zbudowanych z chrząstki włóknistej umieszczonych w stawie kolanowym pomiędzy kością udową, a piszczelową. W stawie występuje łąkotka przyśrodkowa i boczna. Pełni ona ważną funkcję w pracy kolana. Prze-de wszystkim łąkotka przenosi obciążenie z uda do podudzia i stabilizuje kolano w zgięciu, wyproście i skręcie. Ponadto łąkotka rozkłada obciążenie na powierzchniach stawowych, tłumi wstrząsy i pomaga w nawilżaniu i odżywianiu stawu kolanowego.
Ze względu na kluczowe funkcje łąkotki, ważne jest zachowanie jej w nienaruszonym stanie przez jak najdłuższy czas.

Urazy łąkotki oraz ich leczenie

Wraz z uszkodzeniami więzadła i chrząstki urazy łąkotki często powstają w wyniku wypadków przy uprawianiu sportu, powodując ból stawu kolanowego.

Rozerwanie łąkotki
Obecnie prawie wszystkie rodzaje urazów stawów kolanowych można leczyć, stosując minimalnie inwazyjne podejście. W przypadku takich operacji artroskopowych miniaturowa kamera wprowadzana jest do stawu kolanowego przez niewielkie nacięcie w skórze, umożliwiając zbadanie uszkodzonego stawu kolanowego. Zabieg chirurgiczny polega następnie na wykonaniu 1 lub 2 małych otworów umożliwiających wprowadzenie narzędzi chirurgicznych i w razie potrzeby implantów dla uszkodzonych struktur. Te procedury chirurgiczne są zazwyczaj bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Artroskopowe leczenie uszkodzonych łąkotek jest powszechną procedurę chirurgiczną przeprowadzaną w wielu klini-kach ortopedycznych i ośrodkach chirurgicznych.
Często obwodowe rozerwanie łąkotki można leczyć przy użyciu systemu do szycia artroskopowego. Naprawiony obszar goi się, zapewniają zasad-niczo nienaruszoną łąkotkę. W przypadku wielu rodzajów urazów nie można jednak zastosować zszycia rozerwanej łąkotki, ponieważ uszko-dzenie występuje w części łąkotki o minimalnym dopływie krwi lub tkance uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej naprawę. W takiej sytuacji usunięcie rozerwania lub uszkodzonej tkanki jest nieuniknione. Implant CMI jest alternatywą dla wielu pacjentów.

URAZY ORAZ ICH LECZENIE


Implant CMI łąkotki bocznej (lewy)
Implant CMI łąkotki przyśrodkowej (prawy)

Przeprowadzone badania wykazały, że nawet częściowy ubytek tkanki łąkotki może zwiększyć napięcie chrząstki i prowadzić do zmian zwyrodnieniowych powierzchni stawowych, co z kolei jest przyczyną osteoartrozy stawu kolanowego, a także silnego bólu i utraty zdolności ruchowej. Ze względu na zwyrodnieniową naturę osteoartrozy pacjenci mogą wymagać zastosowania sztucznego stawu kolanowego.
Aby opóźnić dalsze konsekwencje częściowego usunięcia łąkotki lub całkowicie im zapobiec, międzynarodowy zespół we współpracy z dobrze znanym amerykańskim lekarzem sportowym dr. med. Richardem Steadmanem opracował implant biologiczny przyspieszający wzrost nowej łąkotopodobnej tkanki wypełniającej ubytek.

W jaki sposób działa implant CMI?

CMI to biologiczny, wchłanialny, porowaty implant o gąbczastej strukturze wytworzony z wysoce oczyszczonego kolagenu. Ogólny kształt implantu jest zbliżony do ludzkiej łąkotki przyśrodkowej i bocznej. Chirurg przycina go, nadając wymiary dostosowane do ubytku łąkotki. Implant jest artroskopowo wszywany w ubytek, w miejsce utraconej lub usuniętej tkanki łąkotki. Następnie wyko-rzystuje zdolność do gojenia się organizmu i wspomaga wzrost no-wej tkanki.
Komórki ciała stopniowo przemieszczają się do implantu, tworząc łąkotkopodobną tkankę. Po upływie około jednego roku implant CMI zostaje w znacznym stopniu wchłonięty i zastąpiony przez na-turalną tkankę.

Doświadczenie kliniczne z implantem CMI

Wyniki badań klinicznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie potwierdzają właściwości implantu CMI wspomagające wzrost nowej tkanki. Pacjenci odczuwali znacznie mniejszy ból i często w większym stopniu powracali do aktywności sprzed urazu niż w przypadku samodzielnego, częściowego usunięcia łąkotki.
Pierwszą procedurę z zastosowaniem implantu CMI przepro-wadzono u pacjentów ze Sta-nów Zjednoczonych w 1993 r. w ramach badania wykonalności. Dobre wyniki doprowadziły do rozpoczęcia w 1997 r. wieloośrodkowych badań w Sta-nach Zjednoczonych i Europie. W roku 2000 r. pozytywne wyniki otrzymane w Europie do-prowadziły do uzyskania przez implant medyczny znaku CE. Następnie implant CMI został zatwierdzony również w Europie do leczenia bocznej łąkotki i od tego momentu jest stosowany klinicznie.
Wieloośrodkowe badanie prowadzone w Ameryce na ponad 300 pacjentach wykazało korzyści terapii z zastosowaniem implantu CMI odnośnie regeneracji tkanki i lepszego osiągania poziomu aktywności sprzed urazu. U pacjentów z przewlekłymi urazami łąkotki poziom aktywności był wyższy niż u pacjentów z grupy kontrolnej, u których zastosowano częściowe usunięcie łąkotki przy identycznym poziomie bólu. Pomimo braku statystycznie istotnej różnicy poziom zadowolenia tych pacjentów był wyższy niż pacjentów po częściowym usunięciu łąkotki. Średni czas wykonania procedury wszczepienia implantu CMI jest porównywalny z czasem dla ty-powej terapii łąkotki.

Sukces terapii i jej kontynuacja

Do dnia dzisiejszego procedurę CMI przeprowadzono u ponad 3.500 pacjentów na całym świecie. Były to przede wszystkim oso-by, dla których powrót do aktywności sportowej był bardzo ważny. W randomizowanym, kontrolowanym i wieloośrodkowym badaniu klinicznym obejmującym 313 pacjentów, które prowadzono przez naszą firmę w 16 ośrodkach przez 26 chirurgów w całych Stanach Zjednoczonych, u ponad 90% pacjentów z implantem CMI wyka-zano wzrost tkanki po wszczepieniu implantu. Średnio pacjenci ze wszczepionym implantem CMI uczestniczący w tym badaniu od-zyskali ponad 70% pierwotnego obszaru tkanki łąkotki. Najnowsza publikacja niezależnej grupy chirurgów z instytutu Rizzoli we Wło-szech również potwierdza wyniki badania prowadzonego w Sta-nach Zjednoczonych. Wyniki przedstawione przez tych chirurgów były oparte na porównaniu pacjentów ze wszczepionym implantem CMI i pacjentów, u których przeprowadzono częściowe, samo-dzielne usunięcie łąkotki. Po upływie co najmniej 10 lat u 87% pa-cjentów odnotowano korzyści ze wszczepienia przyśrodkowego implantu CMI, takie jak między innymi zmniejszenie bólu, większy poziom aktywności, a także lepsze wyniki radiologiczne w porów-naniu z pacjentami po częściowym usunięciu łąkotki.*
CMI to tymczasowy, biologiczny implant o miękkiej strukturze ko-lagenowej, który twardnieje wraz ze wzrostem na nim naturalnych komórek. Aby zapewnić maksymalny sukces tej regeneracyjnej metody, bardzo ważne jest, aby pacjenci rozumieli konieczność przestrzegania zalecanego programu rehabilitacji i uczestniczyli w nim, szczególnie w pierwszych miesiącach po wszczepieniu implantu CMI.
Program rehabilitacji trwa maksymalnie 6 miesięcy. Początkowo obciążenie i zakres ruchu należy zwiększać stopniowo. Zazwyczaj po dwóch miesiącach możliwe jest osiągnięcie pełnego obciążenia i zakresu ruchu stawu kolanowego, a pacjent może rozpocząć indywidualne treningi, które pomogą mu powrócić do typowej aktywno-ści sportowej.

Do czynności siedzących, takich jak praca biurowa, można jednak powrócić już w pierwszych kilku tygodniach po zabiegu, jeśli ze-zwoli na to chirurg przeprowadzający zabieg. Należy pamiętać, że nowo zregenerowana tkanka przechodzi proces dojrzewania, w związku z czym, chociaż ból jest nieodczuwalny, tkanka jest na-dal słaba i nie powinna być narażana na nadmierne obciążenia.

Bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń programu re-habilitacyjnego, aby zagwarantować pomyślność terapii, czego końcowym wynikiem jest wytworzenie się naturalnej, stabilnej i łą-kotkopodobnej tkanki. Powrót do aktywności sportowej sprzed ura-zu będzie możliwy po około 6 miesiącach.

Obrazy artroskopowe pacjenta ze wszczepionym implantem CMI

Dla kogo przeznaczony jest implant CMI?

Obecnie implant CMI jest jedyną biologiczną metodą zapew-niania podstawy do zastąpienia utraconej lub uszkodzonej tkanki łąkotki i przywrócenia obszaru jej powierzchni.
Aby zapewnić sukces procedury, bardzo ważne jest prze-strzeganie przez pacjenta protokołu rehabilitacji. Poniżej przedstawiono dodatkowe wymagania medyczne:

  • Brak możliwości leczenia urazu łąkotki poprzez jej naprawę.
  • Wszycie implantu wymaga nienaruszonego brzegu łąkotki i jej stabilnych końców.
  • Ilość uszkodzonej tkanki musi przekraczać 25% całkowitego obszaru powierzchni tkanki łąkotki i obejmować co najmniej czerwono-białą strefę.
  • Nie można występować zaawansowane zwyrodnienie powierzchni stawu.
  • Przed procedurą wszczepienia implantu CMI należy skorygować osiowe przesunięcie stawu kolanowego.
  • Brak niestabilności więzadłowej.
  • Pacjent jest zmotywowany do przestrzegania zalecanego protokołu rehabilitacji.